Zaloguj się
Blog na Matlablog
Forum polskich użytkowników
 
UŻYTKOWNICY GRUPY PROFIL Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości FAQ
 Napisz nowy temat     Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat

wybĂłr wykresu
Forum MATLAB Strona Główna-> MATLAB
Post Wysłany: 4 Maj 2018, Pią 5:41 pm Temat postu: wybĂłr wykresu Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
maikeel
Pisze


Dołączył: 20 Sie 2010
Posty: 23


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Mam formatkę z dwoma wykresami i przyciskiem: axes1 i axes2. Do przycisku jest kod wyświetlający tablicą - plot(x). Wykres wyświetla się w drugim wykresie jak zrobić aby wyświetlał się w wskazanym (axes1)?
Z góry dziękuję za pomoc!


 

Post Wysłany: 10 Maj 2018, Czw 8:58 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
mc2
Może pisać książki


Dołączył: 19 Maj 2009
Posty: 2261


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Jako pierwszy argument funkcji plot możesz podać uchwyt do osi:
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/plot.html#btzitot_sep_btzppjx-1
 

Post Wysłany: 10 Maj 2018, Czw 10:07 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
maikeel
Pisze


Dołączył: 20 Sie 2010
Posty: 23


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
tak własnie próbowałem:
plot(axes1,x)
i otrzymuję błąd
Undefined function or variable 'axes1'.


 

Post Wysłany: 13 Maj 2018, Nie 5:34 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
mc2
Może pisać książki


Dołączył: 19 Maj 2009
Posty: 2261


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Czyli zmienna 'axes1' jest niezdefiniowana albo niewidoczna w tej funkcji. Być może powinieneś użyć odwołania do 'handles.axes1'.

Z próbką kodu byłoby łatwiej pomóc Smile
 

Post Wysłany: 16 Maj 2018, Sro 11:56 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
maikeel
Pisze


Dołączył: 20 Sie 2010
Posty: 23


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
rzeczywiście w kodzie są tylko funkcję przycisków, natomiast nie ma wykresów...,
natomiast jak wpisuję guide i wczytuje to są dwa wykresy axes1 i axces2...

Kod:

function varargout = untitled(varargin)
%
UNTITLED MATLAB code for untitled.fig
%      UNTITLED, by itself, creates a new UNTITLED or raises the existing
%      singleton*.
%
%     
H = UNTITLED returns the handle to a new UNTITLED or the handle to
%      the existing singleton*.
%
%     
UNTITLED('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in UNTITLED.M with the given input arguments.
%
%     
UNTITLED('Property','Value',...) creates a new UNTITLED or raises the
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are
%      applied to the GUI before untitled_OpeningFcn gets calledAn
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stopAll inputs are passed to untitled_OpeningFcn via varargin.
%
%      *
See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one
%      instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES

% Edit the above text to modify the response to help untitled

% Last Modified by GUIDE v2.5 01-Jan-2017 00:00:58

% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('
gui_Name',       mfilename, ...
                   '
gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   '
gui_OpeningFcn', @untitled_OpeningFcn, ...
                   '
gui_OutputFcn',  @untitled_OutputFcn, ...
                   '
gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   '
gui_Callback',   []);
if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT


% --- Executes just before untitled is made visible.
function untitled_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin   command line arguments to untitled (see VARARGIN)

% Choose default command line output for untitled
handles.output = hObject;

% Update handles structure
guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes untitled wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);


% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = untitled_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;


% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)


 

Post Wysłany: 17 Maj 2018, Czw 9:02 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
mc2
Może pisać książki


Dołączył: 19 Maj 2009
Posty: 2261


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
A w którym miejscu wywołujesz komendę plot, bo nie widzę?
W wygenerowanym kodzie z GUIDE nie będzie śladu axes1 i axes2 dopóki nie stworzysz callbacku do którejś z osi. Ale uchwyt do obu osi jest przechowywany w zmiennej handles. Także wywołanie funkcji plot z pierwszym argumentem 'handles.axes1' powinno działać. Równoważnie możesz to zrobić tak:
Kod:
axes(handles.axes1);
plot(...)
 

Post Wysłany: 17 Maj 2018, Czw 11:48 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
maikeel
Pisze


Dołączył: 20 Sie 2010
Posty: 23


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
DZIĘKUJE!!!


 

Forum MATLAB Strona Główna-> MATLAB
Wyświetl posty z ostatnich:   

Napisz nowy temat     Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat

Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)

Skocz do:  

Statystyki forum:Od dnia 08.06.2006 forum odwiedzano 46952865
Najwięcej użytkowników 266 było obecnych 19 Lutego 2015, Czw 7:03 pm

Aktualnie online:
Najnowsze posty na forum:
trzy dni kondora s01e04 gdzie obejrzeć online?  (22 Czerwca 2018, Pią 6:34 pm)
[s01e04] 3 dni Kondora 1 sezon 4 odcinek online  (22 Czerwca 2018, Pią 6:34 pm)
[s01e04] Trzy dni kondora 1 sezon 4 odcinek online  (22 Czerwca 2018, Pią 6:34 pm)
trzy dni kondora s01e03 gdzie obejrzeć online?  (22 Czerwca 2018, Pią 6:26 pm)
[s01e03] 3 dni Kondora 1 Sezon 3 Odcinek Online  (22 Czerwca 2018, Pią 6:26 pm)
[s01e03] Trzy dni Kondora 1 sezon 3 odcinek online  (22 Czerwca 2018, Pią 6:26 pm)
[s01e02] 3 dni Kondora 1 sezon 2 odcinek online  (22 Czerwca 2018, Pią 6:20 pm)
Trzy dni kondora s01e02 gdzie obejrzeć online?  (22 Czerwca 2018, Pią 6:20 pm)
[s01e02] Trzy dni kondora 1 Sezon 2 Odcinek Online  (22 Czerwca 2018, Pią 6:19 pm)
3 dni Kondora s01e01 gdzie obejrzeć online?  (22 Czerwca 2018, Pią 6:14 pm)
Twoje prawa:
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać plików na tym forum